Yri­tys

PTS – Muu­raus Oy

Pts – Muu­raus Oy tekee muu­rauk­sia, rap­pauk­sia ja jul­ki­si­vu­re­mont­teja niin yri­tyk­sille kuin yksi­tyi­sille hen­ki­löille. Toi­minta on tällä hetk­tellä kes­kit­ty­nyt pää­asiassa Etelä-Suomen alu­eelle. Yri­tyk­sen lii­ke­vaihto oli vuonna 2012 noin 2 mil­joo­naa euroa.

PTS – Muu­rauk­sen menes­tys perus­tuu pit­kä­ai­kai­siin asia­kas– ja toteu­tus­puo­len suh­tei­siin. Tilaa­jan kanssa on helppo toi­mia, kun osa­puo­let tun­te­vat tois­tensa toi­min­ta­ta­vat. Myös työn­te­ki­jät ja ali­hank­ki­jat ovat pit­kä­ai­kai­sia, jol­loin on helppo arvioida, mikä kohde sovel­tuu kenellekin.

PTS – Muu­raus Oy
  • Y-tunnus: 2031509–3
  • Las­ku­tus osoite: Kan­te­let­ta­ren­tie 7 U 00420 Helsinki

ptsmuuraus.fi

Avaa kartta suu­rem­pana tästä →

Kimmo Rah­kala

Työn­johto

Puh. 0400 900 951

Petri Sten­berg

Työn­johto / Yrittäjä

Puh. 0400 681 671