Pal­ve­lut

PTS – Muu­raus Oy tar­joaa muu­raus– ja rap­paus­pal­ve­luita aina yksi­tyis­hen­ki­löi­den tar­peista suur­ten raken­nus­liik­kei­den pit­kä­ai­kai­siin pro­jek­tei­hin. Tämän lisäksi tar­joamme jul­ki­si­vu­re­mont­ti­pal­ve­luita talo­yh­tiöille töi­den liik­kuessa sau­mo­jen kor­jauk­sesta koko­nais­val­tai­siin jul­ki­si­vu­re­mont­tei­hin asti.

Mikäli olet kiin­nos­tu­nut aiem­mista töis­tämme, löy­dät refe­rens­simme sekä kuvia teh­dyistä töistä kate­go­rioit­tain ohei­sista linkeistä.